دوباره شروع شد باید سه ماه دیگه تحملشون کنم

کسی هست که بتونه منو راهنمایی کنه که چجوری به رفتار بقیه اهمیت ندم؟

دیگه رو درسام تمرکز ندارم فقط دارم فک میکنم که فی امروز چی گفت ره چجوری رفتار کرد

هرچند کارای ره خیلی واسم مهم نیست

بیشتر از فی انتظار دارم

منبع : پاک |135
برچسب ها :